11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019032643 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
09 11 05 10 02
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 2/2 2.0% 48 37 13 49 26.53%
11 30 3/3 3.0% 61 27 5 33 15.15%
12 42 2/4 2.0% 59 59 25 49 51.02%
13 48 2/4 2.0% 41 29 41 49 83.67%
14 60 6/6 6.0% 34 6 12 16 75.0%
15 66 4/6 4.0% 51 5 36 24 150.0%
16 72 16/7 16.0% 17 11 2 6 33.33%
17 72 7/7 7.0% 20 8 18 14 128.57%
18 78 2/7 2.0% 70 22 70 49 142.85%
19 72 6/7 6.0% 37 11 9 16 56.25%
20 72 9/7 9.0% 29 3 3 11 27.27%
21 66 11/6 11.0% 22 22 11 9 122.22%
22 60 6/6 6.0% 34 2 1 16 6.25%
23 48 5/4 5.0% 37 31 16 19 84.21%
24 42 4/4 4.0% 36 36 24 24 100.0%
25 30 2/3 2.0% 68 30 0 49 0.0%
26 24 3/2 3.0% 52 15 29 33 87.87%
27 18 1/1 1.0% 95 4 95 99 95.95%
28 12 2/1 2.0% 52 52 6 49 12.24%
29 6 2/0 2.0% 47 34 47 49 95.91%
30 6 1/0 1.0% 74 25 74 99 74.74%
6 6 1/0 1.0% 60 60 39 99 39.39%
7 6 1/0 1.0% 69 69 30 99 30.3%
8 12 1/1 1.0% 84 84 15 99 15.15%
9 18 1/1 1.0% 54 45 54 99 54.54%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起