11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052243 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
04 07 08 10 09
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3/2 3.0% 57 57 11 33 33.33%
11 30 6/3 6.0% 22 18 20 16 125.0%
12 42 4/4 4.0% 37 10 31 24 129.16%
13 48 7/4 7.0% 50 50 3 14 21.42%
14 60 6/6 6.0% 33 33 10 16 62.5%
15 66 5/6 5.0% 32 29 4 19 21.05%
16 72 14/7 14.0% 15 6 5 7 71.42%
17 72 9/7 9.0% 22 0 7 11 63.63%
18 78 7/7 7.0% 24 14 6 14 42.85%
19 72 9/7 9.0% 21 14 0 11 0.0%
20 72 10/7 10.0% 32 7 1 9 11.11%
21 66 1/6 1.0% 72 72 27 99 27.27%
22 60 2/6 2.0% 70 5 70 49 142.85%
23 48 3/4 3.0% 63 25 63 33 190.9%
24 42 2/4 2.0% 54 54 17 49 34.69%
25 30 4/3 4.0% 52 10 2 24 8.33%
26 24 0/2 0.0% 100 0 100 100 100.0%
27 18 3/1 3.0% 38 18 38 33 115.15%
28 12 1/1 1.0% 62 62 37 99 37.37%
29 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
30 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
6 6 1/0 1.0% 75 75 24 99 24.24%
7 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
8 12 1/1 1.0% 97 2 97 99 97.97%
9 18 2/1 2.0% 56 16 26 49 53.06%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起