11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019032205 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
06 05 01 02 10
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3332/3328 2.42% 345 63 41 41 100.0%
11 30 4087/4160 2.97% 896 73 95 33 287.87%
12 42 5870/5825 4.27% 228 1 0 23 0.0%
13 48 6617/6659 4.81% 765 17 5 20 25.0%
14 60 8266/8321 6.01% 251 0 16 16 100.0%
15 66 9305/9154 6.77% 263 5 3 14 21.42%
16 72 10224/9986 7.44% 671 8 4 13 30.76%
17 72 10024/9986 7.3% 246 17 8 13 61.53%
18 78 10762/10820 7.83% 225 26 15 12 125.0%
19 72 9954/9986 7.24% 596 10 38 13 292.3%
20 72 10099/9986 7.35% 431 12 1 13 7.69%
21 66 9188/9154 6.69% 211 2 7 14 50.0%
22 60 8546/8321 6.22% 487 8 11 16 68.75%
23 48 6746/6659 4.91% 632 19 30 20 150.0%
24 42 5837/5825 4.25% 411 54 36 23 156.52%
25 30 4205/4160 3.06% 320 27 47 32 146.87%
26 24 3390/3328 2.46% 627 83 43 40 107.5%
27 18 2505/2496 1.82% 918 27 29 54 53.7%
28 12 1727/1664 1.25% 1235 77 139 79 175.94%
29 6 832/832 0.6% 1365 32 246 165 149.09%
30 6 829/832 0.6% 1328 271 110 165 66.66%
6 6 781/832 0.56% 1363 232 471 175 269.14%
7 6 880/832 0.64% 1418 79 108 156 69.23%
8 12 1752/1664 1.27% 740 145 104 78 133.33%
9 18 2463/2496 1.79% 634 5 6 55 10.9%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起