11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052138 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
07 04 05 09 02
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 3399/3392 2.42% 345 23 21 41 51.21%
11 30 4167/4240 2.97% 896 22 16 33 48.48%
12 42 5990/5936 4.28% 228 11 2 23 8.69%
13 48 6723/6785 4.8% 765 20 6 20 30.0%
14 60 8439/8480 6.03% 251 4 13 16 81.25%
15 66 9478/9328 6.77% 263 12 19 14 135.71%
16 72 10419/10176 7.44% 671 7 0 13 0.0%
17 72 10228/10176 7.3% 246 3 1 13 7.69%
18 78 10983/11026 7.84% 225 12 10 12 83.33%
19 72 10124/10176 7.23% 596 0 3 13 23.07%
20 72 10281/10176 7.34% 431 3 7 13 53.84%
21 66 9367/9328 6.69% 211 31 58 14 414.28%
22 60 8718/8480 6.23% 487 5 22 16 137.5%
23 48 6884/6785 4.91% 632 25 15 20 75.0%
24 42 5931/5936 4.23% 411 51 24 23 104.34%
25 30 4289/4240 3.06% 320 0 66 32 206.25%
26 24 3453/3392 2.46% 627 3 107 40 267.5%
27 18 2537/2544 1.81% 918 26 9 55 16.36%
28 12 1761/1696 1.25% 1235 25 153 79 193.67%
29 6 849/848 0.6% 1365 134 142 164 86.58%
30 6 842/848 0.6% 1328 284 79 166 47.59%
6 6 794/848 0.56% 1363 40 143 176 81.25%
7 6 896/848 0.64% 1418 77 192 156 123.07%
8 12 1780/1696 1.27% 740 242 49 78 62.82%
9 18 2502/2544 1.78% 634 23 149 55 270.9%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起