11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019032342 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
05 04 07 03 01
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 4/2 4.0% 58 27 4 24 16.66%
11 30 2/3 2.0% 69 8 21 49 42.85%
12 42 8/4 8.0% 23 10 12 12 100.0%
13 48 5/4 5.0% 26 11 26 19 136.84%
14 60 8/6 8.0% 38 1 9 12 75.0%
15 66 11/6 11.0% 32 32 3 9 33.33%
16 72 6/7 6.0% 37 32 0 16 0.0%
17 72 8/7 8.0% 26 26 2 12 16.66%
18 78 6/7 6.0% 35 8 8 16 50.0%
19 72 7/7 7.0% 23 23 18 14 128.57%
20 72 9/7 9.0% 25 9 6 11 54.54%
21 66 2/6 2.0% 71 71 22 49 44.89%
22 60 6/6 6.0% 31 8 10 16 62.5%
23 48 1/4 1.0% 51 51 48 99 48.48%
24 42 7/4 7.0% 37 5 14 14 100.0%
25 30 1/3 1.0% 98 98 1 99 1.01%
26 24 3/2 3.0% 51 1 5 33 15.15%
27 18 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
28 12 2/1 2.0% 56 56 25 49 51.02%
29 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
30 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
6 6 1/0 1.0% 56 56 43 99 43.43%
7 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
8 12 1/1 1.0% 64 64 35 99 35.35%
9 18 2/1 2.0% 43 43 24 49 48.97%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起