11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052240 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
02 05 06 03 10
11x5.omit.drawUp立即更新 X
10 24 2/2 2.0% 68 16 14 49 28.57%
11 30 3/3 3.0% 49 25 10 33 30.3%
12 42 1/4 1.0% 56 43 56 99 56.56%
13 48 8/4 8.0% 25 3 0 12 0.0%
14 60 8/6 8.0% 31 31 17 12 141.66%
15 66 4/6 4.0% 39 10 34 24 141.66%
16 72 5/7 5.0% 36 4 8 19 42.1%
17 72 8/7 8.0% 44 0 18 12 150.0%
18 78 7/7 7.0% 59 0 1 14 7.14%
19 72 6/7 6.0% 33 16 6 16 37.5%
20 72 8/7 8.0% 54 3 3 12 25.0%
21 66 7/6 7.0% 27 10 24 14 171.42%
22 60 9/6 9.0% 20 20 20 11 181.81%
23 48 5/4 5.0% 46 0 15 19 78.94%
24 42 7/4 7.0% 65 2 9 14 64.28%
25 30 2/3 2.0% 71 7 71 49 144.89%
26 24 3/2 3.0% 59 37 59 33 178.78%
27 18 2/1 2.0% 63 4 63 49 128.57%
28 12 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
29 6 1/0 1.0% 69 69 30 99 30.3%
30 6 1/0 1.0% 54 45 54 99 54.54%
6 6 1/0 1.0% 96 3 96 99 96.96%
7 6 0/0 0.0% 100 0 100 100 100.0%
8 12 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
9 18 2/1 2.0% 51 51 5 49 10.2%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起