11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019032521 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
03 06 02 11 05
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
04 2 2/1 2.0% 46 20 32 49 65.3%
05 4 6/3 6.0% 41 2 5 16 31.25%
06 4 5/3 5.0% 47 17 10 19 52.63%
07 6 6/5 6.0% 32 14 22 16 137.5%
08 6 4/5 4.0% 59 59 26 24 108.33%
09 8 8/7 8.0% 33 3 0 12 0.0%
10 8 8/7 8.0% 17 13 2 12 16.66%
11 10 9/9 9.0% 22 19 3 11 27.27%
12 10 8/9 8.0% 34 34 1 12 8.33%
13 10 9/9 9.0% 54 8 9 11 81.81%
14 8 7/7 7.0% 25 5 7 14 50.0%
15 8 7/7 7.0% 29 21 17 14 121.42%
16 6 4/5 4.0% 29 22 11 24 45.83%
17 6 6/5 6.0% 34 7 12 16 75.0%
18 4 5/3 5.0% 40 20 6 19 31.57%
19 4 6/3 6.0% 41 4 41 16 256.25%
20 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%
21 2 0/1 0.0% 100 0 100 100 100.0%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起