11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019052542 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
06 09 11 10 05
11x5.omit.drawUp立即更新 X
03 2 3/1 3.0% 31 31 25 33 75.75%
04 2 2/1 2.0% 72 72 6 49 12.24%
05 4 5/3 5.0% 38 6 38 19 200.0%
06 4 5/3 5.0% 66 10 3 19 15.78%
07 6 6/5 6.0% 24 9 13 16 81.25%
08 6 5/5 5.0% 41 5 16 19 84.21%
09 8 9/7 9.0% 24 24 1 11 9.09%
10 8 6/7 6.0% 25 8 21 16 131.25%
11 10 7/9 7.0% 25 19 4 14 28.57%
12 10 7/9 7.0% 28 24 9 14 64.28%
13 10 8/9 8.0% 25 11 15 12 125.0%
14 8 5/7 5.0% 31 11 5 19 26.31%
15 8 8/7 8.0% 31 7 0 12 0.0%
16 6 7/5 7.0% 40 4 2 14 14.28%
17 6 6/5 6.0% 30 5 12 16 75.0%
18 4 2/3 2.0% 72 2 72 49 146.93%
19 4 4/3 4.0% 34 21 10 24 41.66%
20 2 2/1 2.0% 73 16 73 49 148.97%
21 2 3/1 3.0% 51 51 19 33 57.57%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起