11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019062042 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
03 10 05 09 08
11x5.omit.drawUp立即更新 X
01 02 1 22/18 22.0% 17 0 10 4 250.0%
01 03 1 20/18 20.0% 18 9 1 4 25.0%
01 04 1 28/18 28.0% 9 0 1 3 33.33%
01 05 1 22/18 22.0% 14 8 1 4 25.0%
01 06 1 20/18 20.0% 16 3 11 4 275.0%
01 07 1 24/18 24.0% 11 7 2 4 50.0%
01 08 1 18/18 18.0% 19 9 2 5 40.0%
01 09 1 16/18 16.0% 16 8 1 6 16.66%
01 10 1 29/18 29.0% 12 8 2 3 66.66%
01 11 1 21/18 21.0% 21 10 21 4 525.0%
02 03 1 17/18 17.0% 20 0 6 5 120.0%
02 04 1 22/18 22.0% 11 0 6 4 150.0%
02 05 1 14/18 14.0% 21 1 8 7 114.28%
02 06 1 16/18 16.0% 14 0 7 6 116.66%
02 07 1 17/18 17.0% 9 0 9 5 180.0%
02 08 1 16/18 16.0% 23 0 6 6 100.0%
02 09 1 13/18 13.0% 43 1 6 7 85.71%
02 10 1 23/18 23.0% 15 2 8 4 200.0%
02 11 1 12/18 12.0% 19 12 19 8 237.5%
03 04 1 22/18 22.0% 11 2 1 4 25.0%
03 05 1 15/18 15.0% 20 0 0 6 0.0%
03 06 1 20/18 20.0% 22 3 3 4 75.0%
03 07 1 17/18 17.0% 17 4 4 5 80.0%
03 08 1 15/18 15.0% 19 2 0 6 0.0%
03 09 1 14/18 14.0% 20 0 0 7 0.0%
03 10 1 22/18 22.0% 8 3 0 4 0.0%
03 11 1 14/18 14.0% 20 0 3 7 42.85%
04 05 1 18/18 18.0% 13 10 1 5 20.0%
04 06 1 18/18 18.0% 18 14 7 5 140.0%
04 07 1 21/18 21.0% 11 1 2 4 50.0%
04 08 1 15/18 15.0% 18 3 2 6 33.33%
04 09 1 15/18 15.0% 14 4 1 6 16.66%
04 10 1 23/18 23.0% 10 1 2 4 50.0%
04 11 1 14/18 14.0% 18 16 4 7 57.14%
05 06 1 15/18 15.0% 25 2 5 6 83.33%
05 07 1 19/18 19.0% 11 4 5 5 100.0%
05 08 1 17/18 17.0% 18 4 0 5 0.0%
05 09 1 15/18 15.0% 11 0 0 6 0.0%
05 10 1 23/18 23.0% 10 7 0 4 0.0%
05 11 1 14/18 14.0% 20 11 5 7 71.42%
06 07 1 14/18 14.0% 28 3 5 7 71.42%
06 08 1 18/18 18.0% 21 1 3 5 60.0%
06 09 1 13/18 13.0% 29 4 3 7 42.85%
06 10 1 22/18 22.0% 12 2 8 4 200.0%
06 11 1 16/18 16.0% 33 1 3 6 50.0%
07 08 1 18/18 18.0% 13 2 2 5 40.0%
07 09 1 18/18 18.0% 14 9 10 5 200.0%
07 10 1 23/18 23.0% 15 1 2 4 50.0%
07 11 1 17/18 17.0% 18 0 4 5 80.0%
08 09 1 17/18 17.0% 17 2 0 5 0.0%
08 10 1 24/18 24.0% 15 1 0 4 0.0%
08 11 1 14/18 14.0% 24 1 3 7 42.85%
09 10 1 16/18 16.0% 13 7 0 6 0.0%
09 11 1 15/18 15.0% 25 13 3 6 50.0%
10 11 1 19/18 19.0% 14 12 4 5 80.0%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起