11x5.omit.number 11x5.omit.noteNumber lhc.lang.numofappearance/11x5.omit.llcs 11x5.omit.proportion 11x5.omit.maxOmit 11x5.omit.preOmit 11x5.omit.nowOmit lhc.lang.avgmiss 11x5.omit.desire
2019041916 lhc.lang.qi   11x5.omit.drawcode :
03 09 06 04 07
11x5.omit.drawUp立即更新 X
01 02 03 1 8562/8621 6.01% 162 4 19 16 118.75%
01 02 04 1 8432/8621 5.92% 154 2 37 16 231.25%
01 02 05 1 8698/8621 6.11% 206 11 44 16 275.0%
01 02 06 1 8451/8621 5.94% 200 13 19 16 118.75%
01 02 07 1 8543/8621 6.0% 194 2 37 16 231.25%
01 02 08 1 8471/8621 5.95% 341 24 19 16 118.75%
01 02 09 1 8452/8621 5.94% 138 7 95 16 593.75%
01 02 10 1 8478/8621 5.96% 134 15 24 16 150.0%
01 02 11 1 8613/8621 6.05% 300 8 24 16 150.0%
01 03 04 1 8605/8621 6.04% 136 4 26 16 162.5%
01 03 05 1 8666/8621 6.09% 132 18 7 16 43.75%
01 03 06 1 8708/8621 6.12% 123 11 19 16 118.75%
01 03 07 1 8863/8621 6.23% 145 18 7 16 43.75%
01 03 08 1 8532/8621 5.99% 144 12 6 16 37.5%
01 03 09 1 8516/8621 5.98% 223 0 6 16 37.5%
01 03 10 1 8614/8621 6.05% 140 17 6 16 37.5%
01 03 11 1 8699/8621 6.11% 184 8 24 16 150.0%
01 04 05 1 8565/8621 6.02% 183 12 26 16 162.5%
01 04 06 1 8694/8621 6.11% 136 5 31 16 193.75%
01 04 07 1 8706/8621 6.12% 184 0 25 16 156.25%
01 04 08 1 8393/8621 5.9% 150 4 46 16 287.5%
01 04 09 1 8601/8621 6.04% 135 1 25 16 156.25%
01 04 10 1 8472/8621 5.95% 159 1 25 16 156.25%
01 04 11 1 8551/8621 6.01% 278 71 27 16 168.75%
01 05 06 1 8757/8621 6.15% 157 43 4 16 25.0%
01 05 07 1 8763/8621 6.16% 332 2 4 16 25.0%
01 05 08 1 8611/8621 6.05% 129 6 34 16 212.5%
01 05 09 1 8762/8621 6.15% 187 4 7 16 43.75%
01 05 10 1 8648/8621 6.07% 389 7 4 16 25.0%
01 05 11 1 8798/8621 6.18% 344 37 12 16 75.0%
01 06 07 1 8753/8621 6.15% 130 15 4 16 25.0%
01 06 08 1 8656/8621 6.08% 148 0 19 16 118.75%
01 06 09 1 8730/8621 6.13% 158 27 20 16 125.0%
01 06 10 1 8685/8621 6.1% 209 49 4 16 25.0%
01 06 11 1 8741/8621 6.14% 131 1 30 16 187.5%
01 07 08 1 8733/8621 6.13% 138 9 20 16 125.0%
01 07 09 1 8758/8621 6.15% 134 12 7 16 43.75%
01 07 10 1 8649/8621 6.08% 156 20 4 16 25.0%
01 07 11 1 8766/8621 6.16% 184 1 30 16 187.5%
01 08 09 1 8611/8621 6.05% 193 13 6 16 37.5%
01 08 10 1 8410/8621 5.91% 156 27 6 16 37.5%
01 08 11 1 8585/8621 6.03% 347 1 30 16 187.5%
01 09 10 1 8460/8621 5.94% 151 5 6 16 37.5%
01 09 11 1 8688/8621 6.1% 160 14 12 16 75.0%
01 10 11 1 8721/8621 6.13% 198 11 12 16 75.0%
02 03 04 1 8400/8621 5.9% 236 34 1 16 6.25%
02 03 05 1 8607/8621 6.05% 146 21 14 16 87.5%
02 03 06 1 8517/8621 5.98% 311 0 10 16 62.5%
02 03 07 1 8543/8621 6.0% 140 24 11 16 68.75%
02 03 08 1 8393/8621 5.9% 152 0 10 16 62.5%
02 03 09 1 8426/8621 5.92% 311 8 1 16 6.25%
02 03 10 1 8544/8621 6.0% 222 22 1 16 6.25%
02 03 11 1 8571/8621 6.02% 363 9 14 16 87.5%
02 04 05 1 8701/8621 6.11% 151 26 9 16 56.25%
02 04 06 1 8598/8621 6.04% 254 27 9 16 56.25%
02 04 07 1 8677/8621 6.09% 135 7 28 16 175.0%
02 04 08 1 8306/8621 5.83% 161 11 43 17 252.94%
02 04 09 1 8483/8621 5.96% 190 7 1 16 6.25%
02 04 10 1 8376/8621 5.88% 158 26 1 16 6.25%
02 04 11 1 8470/8621 5.95% 137 14 28 16 175.0%
02 05 06 1 8755/8621 6.15% 323 3 9 16 56.25%
02 05 07 1 8696/8621 6.11% 144 22 13 16 81.25%
02 05 08 1 8532/8621 5.99% 141 14 29 16 181.25%
02 05 09 1 8722/8621 6.13% 123 19 9 16 56.25%
02 05 10 1 8584/8621 6.03% 189 0 44 16 275.0%
02 05 11 1 8704/8621 6.11% 187 0 13 16 81.25%
02 06 07 1 8730/8621 6.13% 141 8 2 16 12.5%
02 06 08 1 8507/8621 5.98% 178 0 10 16 62.5%
02 06 09 1 8496/8621 5.97% 177 6 2 16 12.5%
02 06 10 1 8549/8621 6.01% 192 13 2 16 12.5%
02 06 11 1 8629/8621 6.06% 365 0 13 16 81.25%
02 07 08 1 8675/8621 6.09% 149 31 11 16 68.75%
02 07 09 1 8542/8621 6.0% 188 20 2 16 12.5%
02 07 10 1 8546/8621 6.0% 135 13 2 16 12.5%
02 07 11 1 8652/8621 6.08% 304 2 13 16 81.25%
02 08 09 1 8544/8621 6.0% 174 7 10 16 62.5%
02 08 10 1 8459/8621 5.94% 167 25 18 16 112.5%
02 08 11 1 8547/8621 6.0% 297 24 18 16 112.5%
02 09 10 1 8468/8621 5.95% 162 0 1 16 6.25%
02 09 11 1 8544/8621 6.0% 167 4 18 16 112.5%
02 10 11 1 8670/8621 6.09% 313 1 16 16 100.0%
03 04 05 1 8726/8621 6.13% 171 8 17 16 106.25%
03 04 06 1 8657/8621 6.08% 153 30 0 16 0.0%
03 04 07 1 8766/8621 6.16% 200 16 0 16 0.0%
03 04 08 1 8378/8621 5.88% 224 39 22 16 137.5%
03 04 09 1 8652/8621 6.08% 147 0 0 16 0.0%
03 04 10 1 8621/8621 6.06% 152 15 1 16 6.25%
03 04 11 1 8732/8621 6.13% 222 66 22 16 137.5%
03 05 06 1 8726/8621 6.13% 154 10 3 16 18.75%
03 05 07 1 8753/8621 6.15% 185 7 7 16 43.75%
03 05 08 1 8632/8621 6.06% 176 48 41 16 256.25%
03 05 09 1 8782/8621 6.17% 139 3 3 16 18.75%
03 05 10 1 8637/8621 6.07% 356 11 3 16 18.75%
03 05 11 1 8785/8621 6.17% 172 23 14 16 87.5%
03 06 07 1 8607/8621 6.05% 173 10 0 16 0.0%
03 06 08 1 8534/8621 5.99% 170 0 10 16 62.5%
03 06 09 1 8680/8621 6.1% 311 2 0 16 0.0%
03 06 10 1 8681/8621 6.1% 315 11 3 16 18.75%
03 06 11 1 8741/8621 6.14% 169 18 14 16 87.5%
03 07 08 1 8671/8621 6.09% 156 10 11 16 68.75%
03 07 09 1 8695/8621 6.11% 166 6 0 16 0.0%
03 07 10 1 8732/8621 6.13% 168 1 15 16 93.75%
03 07 11 1 8686/8621 6.1% 155 15 22 16 137.5%
03 08 09 1 8554/8621 6.01% 194 3 6 16 37.5%
03 08 10 1 8544/8621 6.0% 236 34 6 16 37.5%
03 08 11 1 8499/8621 5.97% 192 50 22 16 137.5%
03 09 10 1 8560/8621 6.01% 188 1 1 16 6.25%
03 09 11 1 8694/8621 6.11% 199 29 38 16 237.5%
03 10 11 1 8836/8621 6.21% 172 69 24 16 150.0%
04 05 06 1 8842/8621 6.21% 160 74 9 16 56.25%
04 05 07 1 8727/8621 6.13% 165 8 17 16 106.25%
04 05 08 1 8589/8621 6.03% 174 27 51 16 318.75%
04 05 09 1 8860/8621 6.22% 159 29 9 16 56.25%
04 05 10 1 8692/8621 6.11% 160 29 17 16 106.25%
04 05 11 1 8628/8621 6.06% 142 8 108 16 675.0%
04 06 07 1 8735/8621 6.14% 196 30 0 16 0.0%
04 06 08 1 8498/8621 5.97% 133 12 71 16 443.75%
04 06 09 1 8683/8621 6.1% 146 8 0 16 0.0%
04 06 10 1 8704/8621 6.11% 164 9 54 16 337.5%
04 06 11 1 8583/8621 6.03% 178 40 101 16 631.25%
04 07 08 1 8679/8621 6.1% 160 0 21 16 131.25%
04 07 09 1 8739/8621 6.14% 158 24 0 16 0.0%
04 07 10 1 8678/8621 6.1% 147 3 17 16 106.25%
04 07 11 1 8705/8621 6.11% 294 0 21 16 131.25%
04 08 09 1 8617/8621 6.05% 169 40 5 16 31.25%
04 08 10 1 8427/8621 5.92% 131 15 5 16 31.25%
04 08 11 1 8400/8621 5.9% 235 15 5 16 31.25%
04 09 10 1 8686/8621 6.1% 223 3 1 16 6.25%
04 09 11 1 8757/8621 6.15% 133 21 5 16 31.25%
04 10 11 1 8675/8621 6.09% 127 15 5 16 31.25%
05 06 07 1 8752/8621 6.15% 147 3 4 16 25.0%
05 06 08 1 8602/8621 6.04% 140 20 8 16 50.0%
05 06 09 1 8760/8621 6.15% 159 4 3 16 18.75%
05 06 10 1 8703/8621 6.11% 154 0 3 16 18.75%
05 06 11 1 8880/8621 6.24% 154 0 13 16 81.25%
05 07 08 1 8784/8621 6.17% 123 33 8 16 50.0%
05 07 09 1 8935/8621 6.28% 159 0 7 15 46.66%
05 07 10 1 8631/8621 6.06% 250 10 4 16 25.0%
05 07 11 1 8778/8621 6.17% 246 24 13 16 81.25%
05 08 09 1 8776/8621 6.16% 137 20 8 16 50.0%
05 08 10 1 8579/8621 6.03% 128 6 34 16 212.5%
05 08 11 1 8661/8621 6.08% 140 19 50 16 312.5%
05 09 10 1 8673/8621 6.09% 166 8 3 16 18.75%
05 09 11 1 9038/8621 6.35% 156 25 12 15 80.0%
05 10 11 1 8712/8621 6.12% 149 39 12 16 75.0%
06 07 08 1 8577/8621 6.02% 139 2 8 16 50.0%
06 07 09 1 8700/8621 6.11% 161 1 0 16 0.0%
06 07 10 1 8585/8621 6.03% 208 1 2 16 12.5%
06 07 11 1 8774/8621 6.16% 152 2 13 16 81.25%
06 08 09 1 8608/8621 6.05% 149 1 8 16 50.0%
06 08 10 1 8638/8621 6.07% 237 11 70 16 437.5%
06 08 11 1 8595/8621 6.04% 154 1 30 16 187.5%
06 09 10 1 8733/8621 6.13% 235 0 2 16 12.5%
06 09 11 1 8745/8621 6.14% 132 44 23 16 143.75%
06 10 11 1 8599/8621 6.04% 140 53 16 16 100.0%
07 08 09 1 8699/8621 6.11% 125 11 8 16 50.0%
07 08 10 1 8636/8621 6.07% 151 20 21 16 131.25%
07 08 11 1 8657/8621 6.08% 211 0 21 16 131.25%
07 09 10 1 8652/8621 6.08% 172 22 2 16 12.5%
07 09 11 1 8742/8621 6.14% 139 14 23 16 143.75%
07 10 11 1 8759/8621 6.15% 250 4 16 16 100.0%
08 09 10 1 8507/8621 5.98% 148 0 5 16 31.25%
08 09 11 1 8670/8621 6.09% 180 12 5 16 31.25%
08 10 11 1 8663/8621 6.09% 388 12 5 16 31.25%
09 10 11 1 8773/8621 6.16% 191 6 5 16 31.25%

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数;

理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;

循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;

出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部

历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;

当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;

欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未

出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考

本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起